Logo

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Nedir ?

Özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi gibi durumlarda, alacaklının talebi üzerine borcun nasıl tahsil edileceğini konu alan hukuk dalıdır. Borcun tahsili, devlet zorlamasıyla taşınır-taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir. Borcun karşılanması ancak, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. şahıslardaki hak ve alacakları üzerinden yapılabilmektedir. Ülkemizde, borcun tahsili ve ödenmesine ilişkin tüm usul ve esaslar, İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiş olup; kanun gereğince alacağın tahsili için, icra ve iflas daireleri ile birlikte, icra mahkemeleri görevlendirilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde başta polis olmak üzere, tüm kolluk kuvvetleri de İcra Müdürü’nün talebi üzerine cebri icrada görevlendirilebilirler.

Focus Legal Consultancy London olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

  • Kıymetli alacağa ve cari hesap ve faturaya dayalı alacakların takip ve tahsili
  • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takip ve tahsili
  • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
  • İflas takip ve davaları
  • Konkordato işlemleri ve davaları
  • İtirazın iptali davaları
  • Menfi tespit ve istirdat davaları
  • İpoteğin paraya çevrilmesi
  • Kira sözleşmelerine dayalı alacak takip ve tahliye davaları