Logo

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, esas itibariyle tacirler ve işletmeler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Diğer bir ifadeyle, Ticaret Hukuku ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir. Ticaret hukukuna ait hükümler ülkemizde temel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır. Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarını kapsamaktadır. Özel hukuk dallarından biri olan Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku ile de çok yakından bağlantılı olarak işlev görmektedir. TTK m. 1’de Türk Ticaret Kanununda hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, mahkemenin ticari örf ve adete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar vereceği düzenlenerek, TMK ve TBK hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır. Bundan dolayıdır ki, Ticaret Hukuku kapsamında yer alan birçok konu, TTK yerine veya ayrıca özellikle TBK’da düzenlenmiş durumdadır.

Ticaret hukukunun konusunu ticari işler (faaliyetler) oluşturmaktadır. Hangi işlerin ticari iş niteliğinde olduğu kanunda belirtilmiştir (TTK m. 3, 19). TTK m. 3’e göre ticari işler; Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen işler (konular) ile bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlerdir. TTK m. 19’a göre ticari işlerin kapsamına ise ticari iş karinesi ve bir taraf için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler girmektedir.

Ticari işlerde hangi hukuk kurallarının uygulanacağının bilinmesi son derece önemlidir. TTK m. 1/2’ye göre ticari işlere öncelikle ticari hükümler uygulanır. Ticari işlere ticari hükümler uygulanırken, konu hakkında ayrıca emredici hükümler ve sözleşmesel hükümler gibi başka hukuk kuralları da mevcut olabilir. O halde ticari hükümlerin uygulanma sırasının belirlenmesi gerekir. Dolayısıyla, olaya öncelikle uygulanması gereken ticari hükümlerden ilkinin, Türk Ticaret Kanunu’nda veya başka kanunlarda yer alan emredici hükümler olduğudur. Akabinde ise emredici hükümlere aykırı olmayan sözleşme hükümleri hukuki ilişkiye uygulanacak hükümler olacaktır. Emredici nitelikte olmayan (tamamlayıcı veya tanımlayıcı) ticari hükümler ise üçüncü sırada dikkate alınacaktır. Ancak hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verecektir.

Görülmektedir ki, Ticaret Hukuku son derece önemli ve geniş bir alanı kapsamaktadır. Özellikle teknolojiye ve globalleşmeye bağlı olarak her geçen gün büyüyen ve değişen ekonomik yapı nedeniyle, ticari iş ve işletmelerin sayıları artmaktadır. Bu artış da birçok sebepten dolayı hukuki risk ve sorunlar doğurmaktadır. Ki bu sorunların çoğu da ticari işlerle uğraşan gerçek ya da tüzel kişilerin uzman hukukçularla çalışmamalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıntılı ve özellikli kurallara tabi olan ticari işlerde, önemli ve yıkıcı sorunlarla karşılaşmamak için alanında uzman hukukçular ile hareket edilmesinde fayda vardır. Keza Ticaret Hukuku, yalnızca ülke içindeki ticari faaliyetleri kapsayan, sınırlı bir yapı olmadığından, küreselleşen dünyada uluslararası ticari ilişkilerde meydana gelen uyuşmazlıklarda uzman hukukçular ile çalışılması da ayrıca önem arz eden bir durumdur.

Focus Legal Consultancy London olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

  • Şirket ve ortak girişimlerin kurulması,
  • Kişisel ve Kurumsal ticari yönetim danışmanlığı,
  • Tüm ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması,
  • Genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması,
  • Şirket birleşme ve devralma işlemlerinin hazırlanması,
  • Hisse satış işlemlerinin müzakere ve mutabakatının sağlanması,
  • İflas ve tasfiye işlemleri,
  • Sermaye piyasası, banka hukuku, distribütörlük, haksız rekabet, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, gümrük, kaçakçılık, vergilendirme, ithalat ve ihracat, lojistik, gümrük tarifeleri
  • Alacak tespiti ve tahsili,
  • Ayrıca, şirketler hukuku’ndan doğan tüm dava ve ihtilaflar yanında bu alanlara ilişkin ceza ve idari davalarda danışmanlık ve hukuki temsil.