Logo

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku Nedir ?

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Murisin yani miras bırakanın, mirasçılara intikal edebilen mal varlığına tereke denir.

Murisin, terekesi üzerinde hiçbir tasarrufu olmaksızın, ölüm yada gaipliği halinde, hak sahipleri sadece yasal mirasçılarıdır. Ancak muris terekesi üzerinde, saklı paylı mirasçıların payları dışında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Bu durumda yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçılarda tereke üzerinde hak sahibi olacaktır.

Focus Legal Consultancy London olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Mirasçılık Belgesi ( Veraset İlamı )

 • Vasiyetname hazırlanması

 • Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması

 • Miras bırakanın sağlığında yada ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda tenkis davası 

 • Terekenin tespiti davalarının hazırlanması 

 • Murisin yasal mirasçılarını, terekesinden mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde muvazaalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazaası davası

 • Reddi miras ve reddi miras iptal davaları

 • Vasiyetnamenin iptali ile vasiyetnameden dönülmesi davaları

 • Mirasta istihkak davası

 • Ortaklığın Giderilmesi davaları

 • Miras payına ilişkin denkleştirme davaları

 • Vakıf tescilinin mirasçılar tarafından iptali davası